GEOGRAFSKI PRIKAZ www.RADjEVINA.co.yu
Start | Geografski Prikaz | Foto Vodič | Privreda | Turizam | Sport | Mapa
Radjevina OnLie
 
GEOGRAFSKI PRIKAZ
Oovde može biti vaša reklama!

Jugoslavija u Evropi,Srbija u Jugoslaviji i Radjevina u Srbiji tj. Radevina u EvropiMikroregija Rađevine i njeno gradsko sedište Krupanj nalaze se u severo-zapadnom delu Srbije, na desnoj obali Drine u srbijanskom Podrinju. U podnožju Jagodnje i Boranje, na stavama planinskih rečica Likodre, Bogoštice i Kržave, čija su korita ovde regulisana i utvrđena, leži Krupanj (280 m nadmorske visine), centar Rađevine. On je administrativni, privredni i kulturni centar opštine, koja obuhvata teritoriju od 342 km^2, sa ukupno 24 naselja u kojima živi oko 22500 stanovnika. Krupanj je grad u kome živi 5.000 stanovnika.
 
Položaj Planine Klima Stanovništvo Naselja
 
Položaj

Rađevina i Krupanj se nalaze na južnom obodu Panonskog basena, te čine peri- panonsku oblast. Krupanj leži na 45º 14` severne geografske širine i 17º 03` istočne geografske dužine i po nadmorskoj visini spada među niže gradove (274-280 m apsolutne visine). Teritorija Rađevine je uglavnom brdsko-planinsko područje koje pokriva 20.562 hektara, od čega na oranice otpada 13.028 hektara. Krupanj je manje dolinsko naselje, smešteno u manjem rečnom proširenju na sutoku kraćih tokova i sa planinskim zaleđima na zapadu (Jagodnja - Boranja) i jugozapadu (Sokolska Planina). Položaj Krupnja je neobičan i zabačen,saobraćajno izolovan i zbog planinske barijere na zapadu ekscentričan. Dolinom Likodre otvoren mu je put ka severoistoku. Asfaltnim putem kroz dolinu Likodre povezan je sa putem u dolini Jadra ( Valjevo - Loznica). Veza sa Šapcem održava se kroz prevoj između planina Cera i Vlašića (prevoj na 295 m nadmorske visne), a sa Beogradom preko Šapca i Valjeva.
OD KRUPNjA JE UDALjENA :
 Loznica  33 km  Šabac 65 km
 Valjevo     65 km  Beograd 150 km
 
Priroda Rađevine odražava prelazne peripanonske i subplaninske odlike: geološka struktura je raznovrsna i složena, reljef poligentski niskoplaninski, brežuljkast i dolinski, delom kraški. Podneblje Rađevine je umereno-kontinetalno, sa podplaninskim obeležjem, a vode su predstavljene izvorima i vrelima, manjim tokovima, ređe kraškim hidrogragfskim pojavama.
 
Planine [ POVRATAK NA POČETAK ]

Grupu Podrinskih Planina čine četiri planine između Drine i Rađevine: Sokolska planina, Jagodnja, Boranja i Gučevo. Najviša i najduža među njima je Sokolska planina.

Sokolska Planina, najveći planinski venac rađevinsko-jadranskog Podrinja, diže se jugoistočno od Krupnja između Drine, Azbukovice, Rađevine i Jagodnje. Omeđena je tokovima Drine i Uzovnice na zapadu, Ljubovije na jugu i Krive reke, Bogoštice na severoistoku, a odvaja Rađevinu (i Jadar) od Podrinja. Granicu između Sokolske planine i Jagodnje čini Vukova reka. Sokolska planina se pruža dinarski od Šapca (923 m) i Mačkovog Kamena (843 m) do Proslopa na jugoistoku. Spada u niže planine, sa najvišom tačkom Rožanj (973 m). Najbolji pristup Sokolskoj planini (kao i Jagodnji) je od Krupnja, putem ka Postenju, Gračanici i Mićićima pokraj Drine.

Jagodnja je niža planina, sa najvišom tačkom Mačkov Kamen (923 m) i Košutnja stopa (939 m). Sa najvišeg dela pruža se izvanredan i prostran pogled na Drinu i Bosnu. Diže se jugozapadno od Krupnja, a prostire između Drine (Zvorničkog Jezera) na zapadu i jugu, Borske planine i Kržave na severu i rečice Uzovnice na jugu i istoku. Najpogodniji prilaz Jagodnji je od Krupnja, od kojeg vodi asfaltni put ka Mačkovom kamenu.

Boranja je takođe manja i niža, ali specifična Podrinska planina. Pruža se kao severozapadni nastavak Sokolske Planine i Jagodnje, između Drine na zapadu i Likodre na istoku, Radalja, Jadra i Stupničke reke na severu, Borinske reke i Kržave na jugu. Izgrađena je od magmatskih stena. Ona je šumovita, i sa nekoliko istaknutih vrhova u jugozapadnom delu, među kojima je najviši Crni vrh (890 m) obrastao bukovom šumom.

Vlašić pripada manjim južnim delom teritoriji opštine Krupanj. On sa Cerom i Iverkom čini izdvojenu grupu podrinjsko-jadranskih planina, severno od Jadra i Rađevine, prema Posavo-Tamnavi. Diže se do 454 m (Jankov vis), niži je ali duži od Cera (687 m). 

 
Klima [ POVRATAK NA POČETAK ]

Krupanjsko rečno udubljenje (fluvijalni basen) ima interesantan lepezast oblik, kao posledicu sticanja tokova sa planina, tj. reka Brštica dotiče sa Boranje (severa), reke Čađavica i Kržava sa zapada i jugozapada (sa Jagodnje), a Bogoštica -Kriva reka sa jugoistoka (sa Sokolske planine), a njihova rezultanta Likodra teče ka severoistoku. Krupanj ima obeležja župne mikroklime, jer udubljenje u kome on leži predstavlja "basen u basenu" (podplaninsku župu). Planine ga štite od regionalnih vazdušnih strujanja, ali mu donose lokalno vazdušno strujanje.

Umereno kontinetalno podneblje Rađevine sadrži odlike župskog ali i subplaninskog klimata. Krupanj je hladniji od Valjeva, Loznice i Šapca, naročito zimi.

  Nadmorska Visina u m Srednje godišnje temperature u °C Srednje godišnje padavine u mm
 Valjevo 174

11,1

774

 Loznica 121 10,9 837
 Krupanj 274 10,8 892

Padavine su u Krupnju obilnije nego u susednim gradovima, što je posledica njegove veće visine i okruženosti planinama.

Klima Rađevine i mikroklima Krupnja su značajne prirodne komponente za turističku pretenziju regije i grada. Vazduh je ovde svež i čist, obogaćen ozonom. Pitka voda i šumovita okolina kao i očuvana priroda stimulišu boravak u Krupnju, pogotovo na planinama, radi odmora, rekreacije i sporta.

Flora i fauna Radjevine imaju srednjevropski, odnosno panonski karakter. Velika je i raznovrsna lista kulturne i prirodne vegetacije, kod koje je izražena visinska i prostorna zonalnost. Šume su mešovite i u njima su zastupljene hrast, grab, bukva, cer, brest, javor, lipa a pored reka vrbe i topole. U prošlosti je Radjevina bila daleko šumovitija. U regiji ima zveri (vuk,divlja svinja) i razne divljači, ornitofauna je raznovrsna a među gmizavcima je mnogo zmija otrovnica (poskok, šarka).

 
Stanovništvo  [ POVRATAK NA POČETAK ]

 • Nastanjenost
  Rađevina i okolina su odavno nastanjeni, o čemu svedoče mnogi arheološki lokaliteti i nalazi predmeta drevnih stanovnika. Tragovi ljudi u ovoj mikroregiji prate se počev od neolita, preko bronzanog, gvozdenog i antičkog doba do srednjeg veka. Na njenom tlu živeli su i smenjivali su se počev od primitivnih ljudi mlađeg kamenog doba, stari Iliri, Kelti, Rimljani, Vizantijci do Slovena, koji su nastanili Rađevinu u VI i VII veku.

 • Stanovništvo
  Današnje dominantno stanovništvo Rađevine je Srpsko. Prema starosnoj strukturi najviše je sredovečnog življa. Veći deo čini seosko stanovništvo (83%) koje se pretežno bavi poljoprivredom.

 • Dinamika stanovništva
  Broj stanovnika u Rađevini u dvadesetom veku je u opadanju što pokazuju popisi vođeni od 1910. god.

 • Struktura stanovništva
  Nacionala struktura Rađevine je homogena, počev od oslobađanja od Turaka. Prema popisu iz 1981. god. od 22530 stanovnika regije nacionalno izjašnjenih Srba bilo je 21768 ili 92 %. Drugi po zastupljenosti su Muslimani (298), pa Jugosloveni (228) a manje je Roma (75), Makedonaca (30), Crnogoraca (22) i Hrvata (15), Albanaca (5), Rumuna (3), Slovenaca (2) i Nemca (2), i po jedan Slovak i Mađar. Nacionalno neopredeljenih bilo je 18 a nacionalno nepoznatih bilo je 60.

 
Rađevina

Bez školske spreme

1 do 3 razreda

4 do 7 razreda

osnovno
 

srednje
 

više
 

visoko
 
Ukupno
 Krupanj 280 54 449 615 941 139 94 2718
 Opština 3935 946 5565 2484 1413 95 29 14437
 Ukupno 4215 1000 6114 3099 2354 234 123 17155
 
Naselja [ POVRATAK NA POČETAK ]

Teritorija opštine Krupanj prostire se u obliku nepravilnog romba. Zanimljivi su nazivi rađevskih naselja, koja su označena po prezimenima, npr. Mojković i Lipenović. Ona su slovenskog porekla, dok su npr. Čitluk i Šor turskog porekla, a Tekeriš mađarskog porekla.

Geografski prikaz Rađevskih naselja :


POVRATAK NA POČETAK
Ovde moze biti vas oglas

Poslednja izmena : Najbolji pregled u 800x600 sa IE4+,NC4+
© Sva prava zadržana 2000 dizajn: Milan Skorić  mail : cokile@yahoo.com